Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Poradnik Interesanta arrow Do pobrania
Do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
Dyrektora Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju
z dnia 02.05.2018r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju nr 1/2016 z 29.01.2016r. dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu świadka z miejsca jego zamieszkania do miejsca czynności sądowej na wezwanie Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju oraz zwrotu pozostałych kosztów stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju. 

 

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finasach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn, zm.), art 618a § 2 kodeksu postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U.. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), art. 85 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. (t.j. z 2014r. poz. 1025 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju zadządzam co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się treści załączników do niniejszego zarządzenia stanowiązych wzory do wykorzystania przez interesantów:

1. Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie - załącznik 1
2. Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika - załącznik 2
3. Pouczenie o zasadach zwrotu kosztów podróży świadków -załączniki 3

Druki dotychczas obowiązujące tracą ważność  z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zawrządzenie wraz z załacznikami zostanie umieszczone do wiadomości i wykorzystania przez interesantów na stronie internetowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie
ikona pdf
Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika ikona pdf
Pouczenie o zasadach zwrotu kosztów podróży świadków ikona pdf