Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności arrow Plan działalności Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na rok 2016
Plan działalności Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na rok 2016

Plan działalności Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na rok 2016


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienia do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia

na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1.

 

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Odsetek BOI, w których wypełniający ankietę satysfakcji interesanta ocenili ich funkcjonowanie na poziomie bardzo dobrym lub dobrym (średnia ocen).

≥90 %

1.      Dokonanie oceny poziomu standaryzacji obsługi interesanta;

2.      Realizacja projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego
w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-Protokół) Etap II Wdrożenie nowych oraz podniesienie jakości i dostępności istniejących e-usług publicznych powiązanych z protokołem elektronicznym;

 

1.  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

2.  Strategia Sprawne Państwo 2020;

3.  Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4.  Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości
w Polsce na lata 2014-2020[1]

 

2.

Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości.

Średni czas trwania (dotychczas: sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji.

≤4,7

1.     Realizacja projektów informatycznych:

·       Portal Informacyjny,

·       Portal Orzeczeń,

·       Elektroniczna Księga Wieczysta (eKW),

·       Centralny System Sądowy (CaSuS),

·       Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych - system zarządzania aktami sądowymi (RFID),

2.     Realizacja projektu Wymiana danych między systemem Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP);

3.     Realizacja projektu Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości działania Centralnych Rejestrów Sądowych poprzez przeniesienie Ośrodka Zapasowego do nowego Data Center.

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

2. Strategia Sprawne Państwo 2020;

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości
w Polsce na lata 2014-2020.

3.

Poprawa efektywności wydatkowania środków.

Efektywność wydatkowania środków
w ujęciu zadaniowym[2].

1

1.     Wdrożenie nowoczesnych narzędzi budżetowania, rachunku kosztów oraz kontroli zarządczej (w oparciu o Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr );

2.     Wdrażanie i rozwój narzędzi opartych o koncepcję Centrów Usług Wspólnych dla sądownictwa powszechnego;

3.     Uruchomienie, stabilizacja i integracja systemu informatycznego do obsługi e-płatności oraz wprowadzenie znaków opłaty sądowej
w formie elektronicznej.

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

2. Strategia Sprawne Państwo 2020;

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości
w Polsce na lata 2014-2020.

 

Wskaźnik udziału wydatków osobowych związanych z działalnością pomocniczą
w łącznym budżecie sądów[3].

≤10 %

4.

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu

Wskaźnik opanowania wpływu  spraw (ogółem)

98 %

1.     Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 30 grudnia 2015 r.[1] Dokument o charakterze policy paper podpisany przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

[2] rozumiany jako indeks składający się z sumy współczynników stopnia realizacji mierników określonych na poziomie zadań w funkcji 18 (wykonanie do wartości planowanej), ważonej udziałem wydatków na dane zadanie w łącznym budżecie na te zadania (część 15 i 37).

[3] obliczany według następującej metodologii: licznik - suma wynagrodzeń osobowych (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wraz z pochodnymi, osób zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną i techniczną, nie związanych bezpośrednio z prowadzonymi postępowaniami sądowymi (grupy: urzędników zatrudnionych w oddziałach sądów, pracowników obsługi, pracowników niepedagogicznych RODK) - w danym okresie sprawozdawczym; mianownik - suma wydatków w części 15 "Sądy powszechne" w danym okresie sprawozdawczym; jednostka miary - %.

 

 

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Plan działalności Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na rok 2016ikona pdf