Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenie - zasady przyjmowania skarg i wniosków
Ogłoszenie - zasady przyjmowania skarg i wniosków

OGŁOSZENIE:

 

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działaności Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju

i Wydziałów Zamiejscowych Sądu  w Kazimierzy Wielkiej powierza się pracownikom Sekretariatu

Prezydialnego Sądu Rejonowego w Busku  - Zdroju, ul. T. Kościuszki 5.


   Sposób rozpratyrwania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego
w Busku - Zdroju raz sądów rejonowych w okręgu regulują następujące przepisy:

- art. 41a - 41 c ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz U z 2013r. poz. 427)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg
i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz U z 2012r. poz. 524)

   Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

   W protokole przjęcia skargi ustnej, o której mowa wyżej, w godzinach urzędowania Sądu,
zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego
lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której
dotyczy skarga lub wniosek.

   Protokół jest podpiswany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego
skargę lub wniosek.

   Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek
potwierdza ich przyjęcie.

  Szczegółowe zasady przyjmowania interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Busku - Zdroju w sprawach skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 2/2015 z dnia
9 stycznia 2015r roku - LINK.