Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Przydatne linki
Przydatne linki
 
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SĄDY, TRYBUNAŁY, INSTYTUCJE
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://ies.krakow.pl/
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
http://www.kssip.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/
Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl
Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl
Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
http://www.wroclaw.wsa.gov.pl/

URZĘDY, ORGANIZACJE, FUNDACJE
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl
Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl
Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
http://www.giodo.gov.pl/
Główny Inspektorat Pracy (GIP)
http://www.gip.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl/
Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
http://www.iws.org.pl/
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.premier.gov.pl/
Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl
Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl/
Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl
Rzecznik Interesu Publicznego
http://www.rzecznikip.gov.pl
Rzecznik Ubezpieczonych
http://www.rzu.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://polskawue.gov.pl

PROCES LEGISLACYJNY
Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl
Rządowe Centrum legislacji
http://www.rcl.gov.pl/index.php
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

BAZY ORZECZEŃ
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
Orzeczenia sądowe według sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm
Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

POLSKIE SERWISY PRAWNICZE
Lex - Polski Serwer Prawa
http://www.prawo.lex.pl
Dom Wydawniczy ABC
http://www.abc.com.pl

EUROPEJSKIE SERWISY PRAWNICZE
Baza teleadresowa polskich placówek dyplomatycznych za granicą
http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/
Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu/documentation/index_pl.htm
Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm
Europejski Atlas Sądowniczy
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm
Organy międzyinstytucjonalne Unii Europejskiej
http://europa.eu/institutions/interinstitutional/index_pl.htm
Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=PL

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home
Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/
Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/
Rada Europy
http://www.coe.int/
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/