Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Mediacja arrow Mediatorzy w sprawach karnych
Mediatorzy w sprawach karnych

 

Kwestie dotyczące instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach k a r n y c h reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108. poz. 1020).


 

Do prowadzenia postępowania mediacyjnego uprawniona jest instytucja, która:

1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi powołana została do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,

2) posiada warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,

3) została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 


Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa wyżej prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, spełniający warunki określone w § 3 pkt 1-7 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108. poz. 1020)

 

 


Postępowanie mediacyjne może również prowadzić osoba godna zaufania, która:


1) posiada obywatelstwo polskie,
2) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
3) ukończyła 26 lat,
4) biegle włada językiem polskim,
5) nie była karana za przestępstwo umyślne,
6) posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

8) została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

 


Przy ubieganiu się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych należy złożyć następujące dokumenty:


 

1. podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach o wpis do wykazu, w którym należy podać informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,

2. kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4. życiorys,

5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,

6. kopię dowodu osobistego,

7. kopie dokumentów świadczących o posiadanej umiejętności kandydata do likwidowania konfliktów oraz wystarczającej do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzy teoretycznej i praktycznej w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,

8. oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

9. oświadczenie kandydata, iż korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

10. oświadczenie kandydata dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów ubiegania się o ustanowienie mediatorem.

 


W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić także ich oryginały w celu potwierdzenia zgodności.

 


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu kandydatów na mediatorów ds. karnych podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

 


Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania SO w Kielcach na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spraw mediatorów można uzyskać pod numerem telefonu - (41) 34–02-395

 

 

Dokumenty: Pobierz plik

Kwestionariusz osobowyikona pdf
Wykaz mediatorów w sprawach karnych
ikona pdf