Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Mediacja arrow Mediatorzy w sprawach nieletnich
Mediatorzy w sprawach nieletnich

 

Kwestie dotyczące instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56 poz. 591
z późn. zm.)

 

Sąd może przekazać sprawę, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego instytucji, która:


1. zgodnie ze swym statutem została powołana została do wykonywania zadań w zakresie:
  • mediacji
  • diagnozy psychologicznej,
  • profilaktyki przestępczości,
  • ochrony wolności i praw człowieka,
  • poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,,
  • resocjalizacji.

 

2. została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa wyżej prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, spełniający warunki określone w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56 poz. 591 z poźn. zm.)

 

 

Sąd może również przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:

 

1) ukończyła 26 lat,
2) korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3) biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4) posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
5) posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
6) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7) odbyła szkolenie dla mediatorów polegające na zaznajomieniu się z problematyką postępowania mediacyjnego oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do wykonywania czynności mediatora, zgodne ze standardami określonymi w załączniku do cytowanego wyżej rozporządzenia.

8) została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
1. czynny zawodowo:
a. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
b. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
c. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
d. funkcjonariusz i pracownik służby więziennej,
e. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
f. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
g. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

 

 

Przy ubieganiu się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach  nieletnich  należy złożyć następujące dokumenty:


 

1. podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach o wpis do wykazu, w którym należy podać informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
6. kopię dowodu osobistego,
7. kopie dokumentów świadczących o:

- posiadanym wykształceniu z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,

- ukończeniu szkolenia dla mediatorów polegającym na zaznajomieniu się z problematyką postępowania mediacyjnego oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do wykonywania czynności mediatora; zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56 poz. 591 z późn. zm.)

- posiadanym doświadczeniu w zakresie wychowywania lub resocjalizacji młodzieży,

- posiadanych umiejętnościach rozwiazywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

8. oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
9. oświadczenie kandydata, iż korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
10. oświadczenie kandydata dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów ubiegania się o ustanowienie mediatorem.

 

W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić także ich oryginały w celu potwierdzenia zgodności.

 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu kandydatów na mediatorów ds. nieletnich podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania SO w Kielcach na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach

 

bądź nadesłać pocztą na adres :

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce


 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spraw mediatorów można uzyskać pod numerem telefonu - (41) 34–02-395

 

 

Dokumenty: Pobierz plik

Kwestionariusz osobowyikona pdf
Wykaz mediatorów w sprawach nieletnich
ikona pdf