Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju na okres 24 miesięcy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju , ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 41 370 18 15 do 19, faks 41 370 18 15 do 19 wew. 200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju. na okres 24 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego w Busku Zdroju. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie powyżej 50 g, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, które będą świadczone w dni robocze przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 50%. Zamówienia uzupełniające będą polegały na zwiększeniu ilości przesyłek lub podpisaniu umowy na wydłużony okres

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć zezwolenie na świadczenie usług pocztowych, o których mowa w ustawie Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym o masie przesyłek powyżej 50 gram zgodnie z przepisem art.6 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe i legitymuje się zezwoleniem na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w art.6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, (chyba, że do Wykonawcy nie mają zastosowania przepisy art.6 ust.1 i 2 ustawy Prawo pocztowe - podmioty zagraniczne ).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych dwóch usług w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - za spełnienie warunku zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł każda,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmianę cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym Oferty, który stanowić będzie Załącznik do umowy w sytuacji spowodowanej zmianami cen zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem zatwierdzającym te zmiany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe. b) zmianę cen jednostkowych brutto dotyczącą tzw. opustów cenowych w stosunku do poszczególnych pozycji wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym Oferty, który stanowić będzie Załącznik do umowy w związku z regulacjami zawartymi w porozumieniu zawartym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub inny organ państwowy. c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określoną w umowie jako wartość progową umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku niniejszego postępowania w sytuacji spowodowanej zmianami zatwierdzonymi przez Zamawiającego opisanymi w pkt. 21 lit. a) lub b) Istotnych postanowień umowy. d) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określoną w umowie jako wartość progową umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy. e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; f) W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy; h) Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub też w przypadku odstąpienia od realizacji części umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania części umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.busko.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 5 28-100 Busko-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 5 28-100 Busko-Zdrój I piętro, pok. 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Materiały: Pobierz plik

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik pdf
Załącznik nr 1 i nr 1a plik pdf